آخرین قیمت انواع خودرو در بازار (جدول)

آخرین قیمت انواع خودرو در بازار (جدول)

ماشین1 (1)        اتومبیل                         مقدار           تغییر            کمترین                بیشترین

۴۰۵ ( نمایندگی/ تومان)    ۲۵,۱۸۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۲۵,۱۸۰,۰۰۰    ۲۵,۱۸۰,۰۰۰

۲۰۶ تیپ۲ ( بازار/ تومان)    ۳۷,۵۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۳۷,۵۰۰,۰۰۰    ۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۴۰۵ ( بازار/ تومان)    ۲۷,۶۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۲۷,۶۰۰,۰۰۰    ۲۷,۶۰۰,۰۰۰

۲۰۶ تیپ۲ (نمایندگی/ تومان)    ۲۹,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۲۹,۰۰۰,۰۰۰    ۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۶ تیپ ۵ (نمایندگی/ تومان)    ۳۴,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۳۴,۰۰۰,۰۰۰    ۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۶ تیپ ۵ (بازار/ تومان)    ۳۶,۷۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۳۶,۷۰۰,۰۰۰    ۳۶,۷۰۰,۰۰۰

۲۰۶ تیپ ۶ ( نمایندگی/ تومان)    ۳۹,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۳۹,۰۰۰,۰۰۰    ۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۶ تیپ ۶ ( بازار/ تومان)    ۴۹,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۴۹,۰۰۰,۰۰۰    ۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۶ صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان)    ۳۷,۵۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۳۷,۵۰۰,۰۰۰    ۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۲۰۶ صندوق دار V20 ( بازار/ تومان)    ۳۸,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۳۸,۰۰۰,۰۰۰    ۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۷ دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان)    ۴۵,۵۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۴۵,۵۰۰,۰۰۰    ۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پارس سال (نمایندگی/ تومان)    ۲۹,۹۷۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۲۹,۹۷۰,۰۰۰    ۲۹,۹۷۰,۰۰۰

۲۰۷ دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان)    ۵۶,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۵۶,۰۰۰,۰۰۰    ۵۶,۰۰۰,۰۰۰

پارس سال(بازار/ تومان)    ۳۵,۵۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۳۵,۵۰۰,۰۰۰    ۳۵,۵۰۰,۰۰۰

سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان)    ۲۳,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۲۳,۰۰۰,۰۰۰    ۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند ال ایکس (بازار/ تومان)    ۲۷,۱۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۲۷,۱۰۰,۰۰۰    ۲۷,۱۰۰,۰۰۰

تیبا (بازار/ تومان)    ۲۲,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۲۲,۰۰۰,۰۰۰    ۲۲,۰۰۰,۰۰۰

تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک)    ۱۸,۷۹۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۸,۷۹۰,۰۰۰    ۱۸,۷۹۰,۰۰۰

تندر ۹۰ مدل E2 (نمایندگی/ تومان)    ۳۵,۰۵۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۳۵,۰۵۰,۰۰۰    ۳۵,۰۵۰,۰۰۰

تندر ۹۰ مدل E2 (بازار/ تومان)    ۳۷,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۳۷,۰۰۰,۰۰۰    ۳۷,۰۰۰,۰۰۰

پرادو ( نمایندگی/ تومان)    ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰    ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

پرادو (بازار/ تومان)    ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰    ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

کرولا (نمایندگی/ تومان)    ۹۱,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۹۱,۰۰۰,۰۰۰    ۹۱,۰۰۰,۰۰۰

کرولا (بازار/ تومان)    ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰    ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

مزدا ۳ ( نمایندگی/ تومان)    ۹۵,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۹۵,۰۰۰,۰۰۰    ۹۵,۰۰۰,۰۰۰

مزدا ۳ (بازار/ تومان)    ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰    ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

یاریس هاچ‌بک ( نمایندگی/ تومان)    ۴۶,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۴۶,۰۰۰,۰۰۰    ۴۶,۰۰۰,۰۰۰

یاریس هاچ‌بک ( بازار/ تومان)    ۸۵,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۸۵,۰۰۰,۰۰۰    ۸۵,۰۰۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک)    ۱۵,۲۶۸,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۵,۲۶۸,۰۰۰    ۱۵,۲۶۸,۰۰۰

پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان)    ۱۹,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۹,۰۰۰,۰۰۰    ۱۹,۰۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک)    ۱۵,۰۸۲,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۵,۰۸۲,۰۰۰    ۱۵,۰۸۲,۰۰۰

پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)    ۱۶,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۶,۰۰۰,۰۰۰    ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک)    ۱۵,۱۵۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۵,۱۵۰,۰۰۰    ۱۵,۱۵۰,۰۰۰

پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)    ۱۸,۲۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۸,۲۰۰,۰۰۰    ۱۸,۲۰۰,۰۰۰

مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی‌سی (نمایندگی/تومان)    ۷۴,۴۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۰    ۰

مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی‌سی (بازار/تومان)    ۸۹,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۰    ۰

آزرا (نمایندگی/تومان)    ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰    ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

آزرا (بازار/تومان)    ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰    ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

سوناتا (نمایندگی/تومان)    ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰    ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

سوناتا (بازار/تومان)    ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰    ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰

رانا (بازار/تومان)    ۳۱,۷۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۳۱,۷۰۰,۰۰۰    ۳۱,۷۰۰,۰۰۰

رانا(نمایندگی/ تومان)    ۳۰,۲۳۲,۰۰۰    (%۰) ۰    ۳۰,۲۳۲,۰۰۰    ۳۰,۲۳۲,۰۰۰

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2022 میهن نرخ. محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی