جدول تازه‌ترین قیمت انواع خودرو در بازار

carاخرین قیمت خودروها در بازار خودرو به شرح زیر می باشد

 

اتومبیل

مقدار

تغییر

کمترین

بیشترین

 

 

۴۰۵ ( نمایندگی/ تومان)

۲۵,۱۸۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۵,۱۸۰,۰۰۰

۲۵,۱۸۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ تیپ۲ ( بازار/ تومان)

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

 

 

۴۰۵ ( بازار/ تومان)

۲۷,۶۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۷,۶۰۰,۰۰۰

۲۷,۶۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ تیپ۲ (نمایندگی/ تومان)

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ تیپ ۵ (نمایندگی/ تومان)

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ تیپ ۵ (بازار/ تومان)

۳۶,۷۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۶,۷۰۰,۰۰۰

۳۶,۷۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ تیپ ۶ ( نمایندگی/ تومان)

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ تیپ ۶ ( بازار/ تومان)

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان)

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۶ صندوق دار V20 ( بازار/ تومان)

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

 

 

۲۰۷ دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان)

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

 

 

پارس سال (نمایندگی/ تومان)

۲۹,۹۷۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۹,۹۷۰,۰۰۰

۲۹,۹۷۰,۰۰۰

 

 

۲۰۷ دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان)

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

 

 

پارس سال(بازار/ تومان)

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

 

 

سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان)

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

 

 

سمند ال ایکس (بازار/ تومان)

۲۷,۱۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۷,۱۰۰,۰۰۰

۲۷,۱۰۰,۰۰۰

 

 

تیبا (بازار/ تومان)

۲۲,۳۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۲,۳۰۰,۰۰۰

۲۲,۳۰۰,۰۰۰

 

 

تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک)

۱۸,۷۹۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۸,۷۹۰,۰۰۰

۱۸,۷۹۰,۰۰۰

 

 

تندر ۹۰ مدل E2 (نمایندگی/ تومان)

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

 

 

تندر ۹۰ مدل E2 (بازار/ تومان)

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

 

 

پرادو ( نمایندگی/ تومان)

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

پرادو (بازار/ تومان)

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

کرولا (نمایندگی/ تومان)

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

 

 

کرولا (بازار/ تومان)

۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

 

 

مزدا ۳ ( نمایندگی/ تومان)

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

 

 

مزدا ۳ (بازار/ تومان)

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

یاریس هاچ‌بک ( نمایندگی/ تومان)

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

 

 

یاریس هاچ‌بک ( بازار/ تومان)

۸۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۸۵,۰۰۰,۰۰۰

 

 

پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک)

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

 

 

پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان)

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

 

 

پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک)

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

 

 

پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

 

 

پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک)

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

 

 

پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

 

 

مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی‌سی (نمایندگی/تومان)

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

 

 

مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی‌سی (بازار/تومان)

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

 

 

آزرا (نمایندگی/تومان)

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

 

 

آزرا (بازار/تومان)

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

 

 

سوناتا (نمایندگی/تومان)

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

 

 

سوناتا (بازار/تومان)

۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰

 

 

رانا (بازار/تومان)

۳۱,۷۰۰,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۱,۷۰۰,۰۰۰

۳۱,۷۰۰,۰۰۰

 

 

رانا(نمایندگی/ تومان)

۳۰,۲۳۲,۰۰۰

(%۰) ۰

۳۰,۲۳۲,۰۰۰

۳۰,۲۳۲,۰۰۰

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2022 میهن نرخ. محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی